Geologia inżynierska: poszukiwanie gazu łupkowego oraz badania geotechniczne
   
Aktualności
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY HPC POLGEOL S.A. Zarząd HPC POLGEOL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000092557, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 przy ul. Berezyńskiej 39 w Warszawie, w siedzibie Spółki, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HPC Polgeol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861027